National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
Schedule consultation teachers of the department of surveying
(1th semester of the 2016-2017 academic year)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Kuchin A.S.

11:20-13:00

Nazarenko V.A. 11:20-12:40
14:30-15:50

Khalimendik Y.M.
12:55-14:15


Belichenko E.V.12:55-14:15

12:55-14:15
Bruy A.V.11:20-12:40

12:55-14:15
Pinkovskaya T.V.12:55-14:15

11:20-12:40
Dikovenko V.I.

11:20-12:40 16:05-17:25
Vronsky Y.I.
11:20-12:40
13:00-14:00
Golovko S.D.
Tretiak A.V.
09:30-11:00
12:55-14:15
Barishnikov A.S.11:20-12:40 11:20-12:40


Stelmashchuk E.V.
Chemakina M.V.
Leonov S.F.
Vinnik A.M.
Zabolotnaya J.A.
12:55-14:15 12:55-14:15


© 2006-2019 Інформація про сайт