Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Список руководителей дипломных проектов студентов 5-го курса

проф. Кучин А.С.
проф. Назаренко В.А.
доц. Бруй А.В.
1. Фролова Єлизавета Василівна (м) 1. Юрченко Аліна Олегівна (м) 1. Переясловська Марина Сергіївна
2.Давидкіна Марина Олександрівна
2. Уварова Анна Едуардівна (м)
2.Гусак Тетяна Олегівна
3.Хабібуллін Денис Альбертович
3.Безуля-Хрустальов Михайло
3.Ботвінова Альона Ігорівна
4.Селіванов Кирило Олегович
4.Ничволода Анастасія Сергіївна
4.Загорулько Вікторія Олександрівна
5. Дюдюнов Костянтин Олександрович
5.Глущенко Віталій Леонідович
5.Коваленко Едуард Едуардович
6. Петухова Анастасія Романівна


6.Бойко Марія Федорівна
7.Мінченко Сергій
проф. Халимендик Ю.М.
асс. Заболотная Ю.А.
доц. Беличенко Е.В.
1. Гальченко Яна Володимірівна (м) 1.Моісеєнко Наталія Іванівна 1. Васько Володимир Миколайович
2.Пономаренко Діана Веніаминівна(м)
2.Соловей Сергій Романович
2.Сінцова Тетяна Валентинівна
3.Каспірович Дар'я Андріївна
3.Печена
3.Шаймонов Бахтийор Бобоназарович
4. Колесников Олег Олександрович


4.Зеленська Вікторія Борисівна
5. Хуснутдінов Андрій Миколайович


5.Підплетько Олександр Олександрович6. Білич Вікторія Романівна


Даты защиты дипломных проектов:??.06.2016 - ? человек
??.06.2016 - ? человек
??.06.2016 - ? человек
??.06.2016 - ? человек
??.06.2015 - ? человек
??.06.2015 - резервный день

Состав Экзаменационной комиссии специальности 6.05030104, 7.05030104, 8.05030104 „Маркшейдерское дело”

СоставДолжность главы и членов комиссии
Глава комиссии
Четверик Михаил Сергеевич Заведующий отделом геомеханических основ технологий открытой разработки месторождения
Института геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, доктор технических наук
Члены комиссии
Кучин Александр СергеевичПрофессор кафедры маркшейдерии ГВУЗ "НГУ"
Назаренко Валентин АлексеевичПрофессор кафедры маркшейдерии ГВУЗ "НГУ"
Бруй Анна ВалериевнаДоцент кафедры маркшейдерии ГВУЗ "НГУ"
Пугач Иван
Иванович
Доцент кафедры аэрологии и охраны труда ГВУЗ "НГУ"
Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення державної атестації – державних екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт, діє вона протягом календарного року як єдина для денної, заочної форм навчання та екстернату з кожної спеціальності.

Голова ЕК призначається Міністерством освіти і науки України за пропозицією ректора Державного ВНЗ „НГУ” з представників галузей-замовників. До складу комісії входять викладачі випускаючих і профільних кафедр, провідні фахівці виробництва, наукових установ. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше ніж за місяць до початку роботи.

Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені навчальними планами. Графік роботи комісії затверджується ректором.

Для розгляду і захисту кваліфікаційної роботи в ЕК подаються документи:

 • відомість складання екзаменів і заліків з теоретичних дисциплін, курсових проектів, практик;
 • залікова книжка;
 • кваліфікаційна робота;
 • відгук керівника про кваліфікаційну роботу.
 • На розгляд ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність кваліфікаційної роботи – друковані статті за темою роботи, які підтверджують практичне застосування результатів.

  Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови.

  Рішення ЕК про оцінку кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння випускнику освітнього рівня та кваліфікації, видачу йому державного документа про освіту і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос голови ЕК є вирішальним при одинаковій кількості голосів.

  Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться:

 • оцінка керівника кваліфікаційної роботи;
 • запитання до випускника з боку членів і голови ЕК;
 • окремі думки членів ЕК;
 • здобуті освітній рівень і кваліфікація;
 • назва державного документу про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), який видається випускнику;
 • інші відомості (реальність, комплексність та ін.).
 • Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні.

  Результати захисту кваліфікаційних робіт визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно” та „незадовільно” й оголошуються того самого дня після оформлення протоколів засідання ЕК.

  У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи оцінюється незадовільно, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену випускаючою кафедрою.

  Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років.

  Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт і подає його до навчального відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість виконання кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання при вирішенні виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу.

  Звіти голів ЕК обговорюються на засіданні рад факультетів, методичних комісій з напрямів підготовки та за спеціальностями.

  Бакалаврам, які мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки „добре” з інших дисциплін та оцінки „відмінно” за результатами державної атестації, видається диплом з відзнакою.

  Спеціалістам і магістрам, які мають не менше 75% відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін і практичної підготовки, оцінки „добре” з інших дисциплін та оцінки „відмінно” за результатами кваліфікаційної роботи, видається диплом з відзнакою за умови наявності диплома бакалавра з відзнакою.

  Студенти, які отримали незадовільну оцінку при захисті кваліфікаційної роботи, відраховуються з університету й одержують академічні довідки.

  © 2006-2019 Інформація про сайт